Om köpråden


Alla råd är långsiktiga- vanligen tre till fem år framåt i tiden. Vad som händer det närmaste halvåret med en viss aktie har jag ingen aning om. Om förhållandena i företaget eller dess marknad ändras plötsligt ligger förstås utom all kontroll.

Dessa är inte de enda råd jag har eller de enda företag jag anser vara köpvärda eller blankningskandidater. De är däremot de företag som jag har goda kunskaper om och har valt ut som de mest uppenbara köpkandidaterna samt de företag som jag tycker är uppenbart övervärderade.

Värdering av företag är svårt och inkluderar förutom beräkningar en hel del känsla, vilket är omöjligt att kvantifiera. Flera av företagen har dessutom kraftigt varierande kassaflöde och vinst, vilket gör det ännu svårare. Kravet på säkerhetsmarginal är följaktligen stort och mina bedömningar är därför försiktiga.

Den kurs jag anger för köprekommendationerna är den kurs jag anser att dessa aktier är köpvärda till med bibehållen "säkerhetsmarginal", dvs upp till denna nivå finns det tillräcklig marginal för att man inte ska ha köpt för dyrt på lång sikt. Priset är alltså inte ett kursmål eller liknande!

Man kan beräkna långsiktigt inneboende värde på en aktie på flera sätt, ett sätt är det som Buffett m.fl. använder, som utgår från den matematiska sanningen att ett företag är värt exakt summan av alla framtida kassaflöden diskonterat till nuvärde. Deta utgår från tanken att alla vinster förr eller senare tillfaller aktieägarna under förutsättning att innehållna vinster investeras med bättre förräntning än den riskfria räntan (i annat fall förstörs, istället för skapas, ju värde i företaget):

Boliden antar jag kommer att kunna långsiktigt tack vare expansion, stigande råvarupriser och stadigt förbättrat resursutnyttjande kunna tjäna minst 10 kr per aktie efter skatt och den riskfria räntan bedömer jag långsiktigt till 4 %. En enkel beräkning av dessa värden ger ett inneboende värde på aktien på 250 kr (10 delat med 4 %).

Även om jag är mycket positiv till både hur Boliden sköts och till råvarupriserna samt att jag förstås tror att vinsten per aktie på sikt kommer att stiga (!) så finns det ett betydande mått av osäkerhet pga de stora svängningarna av både råvarupriserna och malmhalten, dvs förhållnaden till största delen utanför företagets kontroll. Till detta kommer att cykliska företag värderas försiktigt på marknaden. Jag anser därför att en marginal på 40 % är motiverat och bortser från den mycket sannolika vinstökningen över tiden och min slutsats är att aktien är köpvärd med bibehållen säkerhet upp till 150 kr.

Denna metod kan förstås göras på många sätt och detta var endast en förenklad modell, se andra inlägg för mer information, Buffett sägs räkna upp den riskfria räntan med ett par procent för att uppnå en bra säkerhetsmarginal och man måste förstås också räkna in ökningen av vinsten över tiden, i detta exempel blir det alltså bara en del av säkerhetsmarginalen. Här är en bra kalkylsida för sådana uträkningar.

Företag som har jämna kassaflöden, som t.ex. H&M är mycket mer lättvärderade än cykliska företag som Boliden. För Boliden m.fl. är det därför enormt mycket mer värt att ha en god känsla för värdet än att kunna göra fina uträkningar med flera decimaler.